• LinkedIn
  • Google+
  • YouTube

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

0. Sales Champ is een initiatief van Black Belt CV.

Sinds augustus 2012 beheert Black Belt CV de events van Sales Champ. Black Belt CV is een vennootschap met ondernemingsnummer BE 0834.015.205. Black Belt CV beschikt over een maatschappelijke zetel te Veldstraat 30, BE-8870 Izegem.

1. Definities

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

  • Sales Champ: vertegenwoordigd door Black Belt CV, Veldstraat 30, 8870 Izegem
  • Opdrachtgever: de wederpartij van Sales Champ
  • Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

2. Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sales Champ en een opdrachtgever waarop Sales Champ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sales Champ, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel en onaangetast van toepassing. Sales Champ en opdrachtgever dan alsnog beraadslagen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door Sales Champ gemaakte offertes zijn vrijblijvend; deze voorstellen of proposities zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Sales Champ is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW (21 %) en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Sales Champ daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sales Champ anders aangeeft.

3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sales Champ niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.  Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Sales Champ zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Sales Champ het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sales Champ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sales Champ worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sales Champ zijn verstrekt, heeft Sales Champ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4. Sales Champ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sales Champ is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Sales Champ kenbaar behoorde te zijn.

4.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Sales Champ de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6. Indien door Sales Champ of door Sales Champ ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7. Opdrachtgever vrijwaart Sales Champ voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is..

5.  Wijziging van de overeenkomst

5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Sales Champ zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Sales Champ de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Sales Champ daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5. In afwijking van lid 3 zal Sales Champ geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Sales Champ kunnen worden toegerekend.

6. Contractsduur; uitvoeringstermijn

6.1. De overeenkomst tussen Sales Champ en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Sales Champ derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

7. Honorarium

7.1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

7.2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Sales Champ, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.4. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht.

7.6. Indien Sales Champ met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Sales Champ toch gemachtigd om dit honorarium of tarief te vermeerderen. Sales Champ mag prijsstijgingen in de leveringsprijs verrekenen, indien Sales Champ kan staven dat zich tussen het moment van aanbieding en levering beduidende prijsveranderingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld bezoldigingen, wedden en salarissen.

Bovendien mag Sales Champ het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Sales Champ, dat in redelijkheid niet van Sales Champ mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Sales Champ zal de opdrachtgever in dat geval het voornemen tot het optrekken van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. Sales Champ zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7.7. Indien opdrachtgever de door Sales Champ kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van Sales Champ genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).


7.8. Sales Champ is niet verantwoordelijk voor druk-, zet - of typefouten of als door technische storingen de prijs, data of andere informatie van trainingen verkeerd is weergegeven. Sales Champ is niet gebonden aan het uitvoeren van de opdracht/training tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden.

8. Betaling

8.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Sales Champ aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Herinneringskosten: eerste herinnering: € 10,00, tweede herinnering € 20,00, derde en laatste herinnering € 30,00.

8.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Sales Champ op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4. Sales Champ heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Sales Champ kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Sales Champ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.5. Indien betaling binnen 14 dagen na factuurdatum geschiedt zal door Sales Champ geen toeslag in rekening worden gebracht.

8.6. Indien betaling na 14 dagen geschiedt is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 2%, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

9. Incassokosten

9.1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15% van de som van de hoofdsom en vertragingsrente.

9.2. Indien Sales Champ hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

9.3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

10. Onderzoek, reclames

10.1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Sales Champ. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Sales Champ in staat is adequaat te reageren.

10.2. Indien een klacht gegrond is, zal Sales Champ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

10.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Sales Champ slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

11. Opzegging

11.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

11.2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Sales Champ recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Sales Champ zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

11.3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sales Champ, zal Sales Champ in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

11.4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Sales Champ extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

12. Opschorting en ontbinding

12.1. Sales Champ is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. Na het sluiten van de overeenkomst Sales Champ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

12.2. Voorts is Sales Champ bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sales Champ op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Sales Champ de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4. Sales Champ behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

13. Teruggave ter beschikking gestelde zaken

13.1. Indien Sales Champ aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

13.2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Sales Champ het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Indien Sales Champ aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2. Indien Sales Champ aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Sales Champ te verstrekken uitkering, althans tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Sales Champ voor directe schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het totaal verschuldigde honorarium van de verleende opdracht.

14.3. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

14.4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sales Champ aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Sales Champ toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking een van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.5. Sales Champ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.6. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sales Champ of haar ondergeschikten.

15. Risico-overgang

15.1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

16. Overmacht

16.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sales Champ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sales Champ niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sales Champ worden daaronder begrepen.

16.3. Sales Champ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Sales Champ haar verbintenis had moeten nakomen.

16.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.5. Voor zoveel Sales Champ ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sales Champ gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

17. Geheimhouding

17.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Gegevens van opdrachtgevers en deelnemers worden hoe dan ook door Sales Champ vertrouwelijk behandeld.

17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Sales Champ gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Sales Champ zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Sales Champ niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

17.3 Conform de gedragsregels rapporteert Sales Champ niet over individuele prestaties van deelnemers. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken. Sales Champ heeft zich tot deze geheimhouding verplicht.

18. Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Sales Champ zich de rechten en bevoegdheden voor die Sales Champ toekomen op grond van de Auteurswet.

18.2. Alle door Sales Champ verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sales Champ worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

18.3. Sales Champ behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

19. Voorbeelden

19.1. Is aan de opdrachtgever een voorbeeld getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

20. Niet-overname personeel

20.1. De opdrachtgever zal gedurende de overeenkomst en tot één jaar na de beëindiging ervan, op geen enkele manier - tenzij er eerst goed zakelijk overleg hieromtrent is gebeurd en naar maatstaven van redelijkheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en billijkheid - medewerkers van Sales Champ of van bedrijven waarop Sales Champ voor de realisatie van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van het contract, in dienst nemen oftewel anderszijds, direct of indirect, voor zich laten werken.

21. Geschillen

21.1. De rechter in de vestigingsplaats van Sales Champ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Sales Champ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

21.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

22. Toepasselijk recht

22.1. Op elke overeenkomst tussen Sales Champ en de opdrachtgever is het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen in verband met de overeenkomst tussen opdrachtgever en Sales Champ behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

23. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

23.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Kortrijk.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.